มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มองเห็นประโยชน์องค์รวมมากกว่าการวัดเพียงรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการบวนการจัดการขยะ จึงได้เลือก วิธีการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิด “Zero Waste” ในพื้นที่ โครงการดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการลงมือของพนักงาน ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดการขยะแบบทิ้งในบ่อฝังกลบ (3,500 vs 500 บาทต่อตัน) แต่มีประโยชน์ในแง่ทำให้เกิดการจ้างงาน, ไม่สร้างปัญหามลพิษจากขยะที่มีจำนวนมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาขยะบางอย่างไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ผลจากการจัดการขยะภายใต้แนวคิด “Zero Waste” ส่งผลให้เกิด กระบวนการการจัดการขยะย่อยสลายได้ จนสามารถสร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับองค์กรเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น เศษอาหาร เศษผัก และวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เปลือกกาแฟเชอร์รี่ และหญ้าในแนวกันไฟ เรานำมาเป็นอาหารหมู (60 ตัน) หนอนแมลงวันลาย (60 กก.) (โปรตีน 40%) ใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ยไส้เดือน 10 ตัน ฉี่ไส้เดือน (2,500 ลิตร) ปุ๋ยหมัก (7 ตัน) รายได้รวม 436,600 บาทต่อปี ส่วนปุ๋ยประมาณ 2 ตัน และฉี่ไส้เดือนจำนวนหนึ่ง เรานำมาบำรุงแปลงผัก ผลิตผักได้ 2 ตัน 28 ชนิด ส่งห้องอาหารดอยตุง มูลค่าประมาณ 76,000 บาทต่อปี เป็นต้น

ข้อมูลจาก : ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    

AMP
at  / by

Written by