Karen Training

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้การอบรมการตั้งถิ่นฐานแก่พี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินกิจกรรมการอบรมการตั้งถิ่นฐาน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood Training for Resettlement ‘On the Ground Learning by Doing’) ให้ตัวแทนชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกว่า 30 คน จากศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 แห่ง ตามแนวชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี และกาญจนบุรี

โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลกลางเมียนมา สภาแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union-KNU) และคณะกรรมการดูแลผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง (Karen Refugee committee-KRC) ในการอำนวยความสะดวกไปยังพื้นที่ที่ใช้ในการอบรม

ตลอด 1 เดือน การอบรมดำเนินไปอย่างเข้มข้น ตัวแทนจากศูนย์พักพิงได้เรียนรู้หลักการพัฒนาที่สำคัญ คือต้องเข้าใจภูมิสังคมอย่างถ่องแท้ เช่น เข้าใจถึงทุนธรรมชาติ ลักษณะของ ดิน น้ำ ป่าในพื้นที่ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากทุนที่มีต่อยอดในมิติต่างๆ ทั้งการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน นอกจากนั้นยังต้องเข้าใจรากเหง้า ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมของคนในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน

พวกเขายังได้ร่วมประเมินสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบน้ำ ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านการเกษตร พัฒนาการปศุสัตว์ การสาธารณสุขเบื้องต้น ตลอดจนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  

            วันนี้ ผู้เข้าอบรมทั้งหมดพร้อมแล้ว ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภูมิสังคมในแต่ละท้องที่ สามารถต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ไม่ว่าพวกเขาจะต้องตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลักษณะใดก็ตาม ที่สำคัญ พวกเขาสามารถส่งต่อความรู้ที่ได้เรียนมาให้เพื่อนๆ ในศูนย์พักพิง ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นการขยายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไม่สิ้นสุด

admin
at  / by

Written by