สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา บ้านเล่าลิ่ว ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมี คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) คณะทำงานโครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้แก่เด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สำหรับเด็กในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราษฎรหมู่บ้านเล่าลิ่ว และหมู่บ้านแสนเมืองโกเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในชั้นอนุบาล และการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังห้องประชุม ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้แก่เด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สำหรับเด็กในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง

โครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้แก่เด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ฯ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2559 โดยใช้ต้นแบบการพัฒนาภาษาไทยที่ใช้ในโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่ได้ผลสำเร็จมาแล้ว เป็นแนวทางในการขยายผล ในปัจจุบัน พบว่า พัฒนาการด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ดีขึ้นอย่างชัดเจน ในปี 2563 จะขยายผลการพัฒนาภาษาไทยไปในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 – 6 เพื่อให้เข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

โอกาสนี้ คณะทำงานด้านการศึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้กราบบังคมทูลรายงานปัญหาและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขเกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยได้ร่วมมือกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นอกจากนี้ นายพลชม จันทร์อุไร ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบน้ำบริโภค สำหรับโรงเรียนในอำเภอแม่ฟ้าหลวง และการจัดทำคู่มือการดูแลรักษาระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลต่อได้ด้วยตัวเอง อาทิ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ การกรองน้ำ การฆ่าเชื้อโรค การจ่ายน้ำ การติดตามดูแล เป็นต้น โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการ ฯ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้เด็กและครูมีน้ำสะอาดดื่ม เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้น

จากนั้น ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี ผู้อำนวยการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและวิศวกรสิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ โครงการ ซีโร่-เวสต์ (Zero Waste) ภายในโรงเรียน 8 แห่ง ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยจะเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ เพื่อให้นักเรียนและครู นำขยะในโรงเรียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง และจัดการให้ไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบ (Zero Waste to land fill)

จากนั้น เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยัง บ้านแม่คำน้อย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้จัดการโครงการชาน้ำมัน กราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมฯ พื้นที่โครงการชาน้ำมันปี 2562 และผลการส่งเสริมครัวเรือนผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรายได้ทรัพย์สินและหนี้สิน พบว่าราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,248 บาท ในขณะที่ประเทศไทยมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 202,700 บาท

ในการนี้ ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้ทูลเกล้าฯ ถวายใบรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จากนั้น ทรงทดลองทรงงานหัตถกรรมชุมชนร่วมกับราษฎร และทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านแม่คำน้อยที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

เวลา 10.50 น. ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันปางมะหัน ทรงใส่ปุ๋ยและทรงรดน้ำต้นชาน้ำมันที่ทรงปลูก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และทรงปลูกต้นชาน้ำมันที่ทรงเปลี่ยนยอดพันธุ์ไว้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยัง โครงการสมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด “อาสาทำดี” ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็น “ผู้ที่อาสาทำความดี” เอาชนะใจตัวเองได้สำเร็จกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ครอบครัวและชุมชนยอมรับให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

โดยมี พลตำรวจตรี วิรัช สุมนาพันธ์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์ภาพรวมของโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 จนปัจจุบัน มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 5 รุ่น จำนวน 316 ราย โดยกว่า ร้อยละ 85 ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

จากนั้น เวลา 14.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ต่อมา เวลา 18.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยัง อาคารอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครั้งที่ 1/2563 เรื่องผลประกอบการของธุรกิจเพื่อสังคมแบรนด์ “ดอยตุง” ประจำปีงบประมาณ 2562 และ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ความก้าวหน้าของงานพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

corpcom
at  / by

Written by