มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมการประชุม “คณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ” (CND)
“ศาสตร์พระราชา” และ “ตำราแม่ฟ้าหลวง” กับบทบาทการพัฒนานโยบายยาเสพติด
(For English please scroll down)
.
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมคณะผู้แทนไทย นำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic Drugs) สมัยที่ 63 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563
.
โดยภารกิจหลักของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในครั้งนี้คือ เป็นการผลักดันข้อมติเรื่องการพัฒนาทางเลือก และเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนานร่วมกับรัฐบาลไทย รัฐบาลเยอรมนี รัฐบาลเปรู และ UNODC ในหัวข้อ “ความท้าทายของบทบาทการพัฒนาในนโยบายยาเสพติด” โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต มรกต ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ร่วมเป็นผู้อภิปรายในนามประเทศไทย เนื้อหาโดยรวมมุ่งเน้นการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาทางเลือกตาม “ศาสตร์พระราชา” และ “ตำราแม่ฟ้าหลวง” ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาอย่างครอบคลุมครบทุกมิติ ต่อเนื่อง ระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพืชเสพติดหรือสารเสพติดสังเคราะห์ ทั้งในบริบทชุมชนเมืองและชนบท
.
M.L. Dispanadda Diskul, Chief Executive Officer of the Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage was a part of Thai delegation led by the Office of Narcotic Control Board, attending the 63rd session of the Commission on Narcotic Drugs (CND) during 2-6 March 2019 in Vienna, Austria.
.
The Foundation’s mission was to contribute to the resolution on alternative development, and co-host a side event on ‘Challenges in the role of development in drug control policies’ together with governments of Thailand, Germany, Peru, the UNODC. H.E. Morakot Sriswasdi, Ambassador and Permanent Representative of Thailand to the United Nations and Other International Organizations in Vienna represented Thailand as a panelist highlighting human-centric, holistic, integrated and participatory development approach in solving drug problems, including plant-based and synthetic drugs, which is applicable in both urban and rural settings.
.
#มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ #MFLF #CND63 #CND2020 #AlternativeDevelopment #SustainableDevelopment

corpcom
at  / by

Written by