หัวหน้าร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ สาขาสำนักงานใหญ่พระราม 4
1 ตำแหน่ง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

• ดูแล กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้แก่พนักงานขายหน้าร้านเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในร้านดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าดอยตุงไลฟ์สไตล์ทุกช่องทางการขาย โดยเน้นการบริหาร งานขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้
• กวดขัน ควบคุมดูแลและชี้แนะ พนักงานขายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการขายให้ได้ตามเป้าหมายและลดการเกิดปัญหาซ้ำในการปฏิบัติงาน
• จัดทำเอกสารการตรวจเช็ค สต็อค วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนส่งงานต่อให้กับหน่วยงานอื่นได้
• การจัดการบริหารหน้าร้านที่ดูแลและบริเวณรอบข้างได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งหาช่องทางการขายใหม่เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้

 

คุณสมบัติ :

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด / การขายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการร้านค้ามาอย่างน้อย 3 – 5 ปี
• มีทักษะการทำงานนอกสถานที่และงานออกบู้ธ มาอย่างน้อย 1 – 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้คนที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจและการนำเสนอในงานขายและชอบความท้าทาย
• มีความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้บ้าง

 

สามารถสมัครงานโดย ส่งประวัติส่วนตัวถึง คุณศศิยานันท์
Email : sasiyanan@doitung.org

corpcom
at  / by

Written by