มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบทเรียนและประสบการณ์ 30 ปี ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาเสริมบทบาทการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาคีเครือข่าย และพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

ทั้งนี้มี 3 กลยุทธ์หลักในการดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ

  1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
  2. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจและขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมในวงกว้าง เช่น ร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการถอดองค์ความรู้สมุนไพรภูมิปัญญาชนเผ่าในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทางเลือกต่อไปในอนาคต
  3. การพัฒนาช่องทางการตลาด
webmaster
at  / by

Written by