Principles

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน 8 โรงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ จึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based learning) และการฝึกอบรมวิชาชีพมาเป็นหลักในการเรียนการสอน เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อสร้างค่านิยมและสำนึกที่ดีต่อสังคม ควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาการ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการเรียนการการสอนภาษาไทยให้เด็กนักเรียนชนเผ่าใน 8 โรงเรียน ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สามารถอ่านรู้เรื่องและเขียนได้ถูกต้อง

Living University

The Mae Fah Luang Foundation prides ourselves on being a ‘living university’, offering lessons on Sustainable Alternative Livelihood Development (SALD). We aspire to spread the Princess Mother’s guiding principles, our development best practices and lessons learned. Since 1988, the Mae

Faidee Project

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง “พลเมืองดี” ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม กลุ่มเป้าหมายของงานพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มจากเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และต่อมาขยายรวมถึงเด็กในเมืองใหญ่ด้วย มีการจัดกิจกรรมระยะสั้นและระยะยาวตลอดปี ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่กว่า 150 คน รวมถึงค่ายเด็กและเยาวชนใฝ่ดีที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 8,000 คนจากจังหวัดเชียงราย น่าน และกรุงเทพฯ