Yenan Chaung Township, Magway Region, Republic of the Union of Myanmar

เมื่อปี 2554-2559 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่ 2 ในประเทศเมียนมาที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย ซึ่งถือเป็นเขตพื้นที่แห้งแล้ง และหนึ่งในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดตอนกลางของประเทศ การขาดแคลนน้ำในพื้นที่และภูมิประเทศเป็นดินทรายส่งผลให้ศักยภาพด้านการเกษตรมีจำกัด ไม่สามารถปลูกข้าวเพื่อบริโภคได้ วิถีชีวิตของชุมชนจึงพึ่งพาปศุสัตว์ อาทิ แพะ วัว เป็นหลัก โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเป็นความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กับกระทรวงปศุสัตว์ ประมง และการพัฒนาชนบทของเมียนมา โดยรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กิจกรรมเร่งด่วนครอบคลุมการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำเพียงพอตลอดปี และการจัดตั้งกองทุนเซรุ่มแก้พิษงูเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของคนที่ถูกงูกัดในพื้นที่ ส่วนกิจกรรมระยะยาว คือ การพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดตั้งกองทุนยารักษาสัตว์ รวมทั้งต่อยอดความรู้ชาวบ้านในพื้นที่ให้ดูแลปศุสัตว์ หลังจากที่โครงการดำเนินมาครบ 6 ปี ชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในพื้นที่มีความพร้อมรับช่วงและต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ต่อไปด้วยตนเอง ทุกวันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศเมียนมาศึกษาดูงานอีกด้วย
read more

Tachileik and Mong Hsat Districts, Shan State, Republic of the Union of Myanmar

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย–เมียนมาระหว่างปี 2556-2561 เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย (สำนักงาน ป.ป.ส. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ) และรัฐบาลเมียนมา (คณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด และกรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์) มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเป้าหมายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาพึ่งพาตนเองได้และลดความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ระยะแรก โครงการมุ่งส่งเสริมให้ชุมชน “อยู่รอด” จึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทันตกรรม ตรวจเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก และวัณโรค รวมถึงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงสถานีอนามัยในพื้นที่ด้วย กิจกรรมในระยะที่สองเน้นให้ชุมชน “อยู่ด้วยตนเองและพัฒนาต่อไปได้” โดยการพัฒนาระบบน้ำเพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงน้ำสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จากนั้นจึงสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ระยะยาว ผ่านการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จัดตั้งแปลงเกษตรสาธิต แจกกล้าไม้ และพัฒนาปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในระยะยาว นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น โครงการได้จัดสร้างโรงเรียน 2 แห่ง ณ พื้นที่ตำบลลอยตอคำ และอีก 1
read more

Shan State, Republic of the Union of Myanmar

เมื่อปี 2545 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทยให้ไปดำเนินโครงการพัฒนาในหมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน สุขภาพพื้นฐาน และการปลูกพืชเสพติด โครงการเริ่มต้นด้วยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะรักษาโรคติดต่อในขณะนั้น ได้แก่ มาลาเรีย วัณโรค และหิด ต่อมามีการพัฒนาสาธารณูปโภคระยะยาว คือ สร้างโรงพยาบาลขนาด 16 เตียง และโรงเรียนสำหรับนักเรียน 500 คน โดยจ้างแรงงานในพื้นที่ในการก่อสร้าง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมอาสาสมัครป้องกันมาลาเรีย หรือสอนการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ที่โรงเรียนเป็นอาหารกลางวัน เพิ่มพูนทักษะทางการเกษตรให้นักเรียนสามารถกลับไปช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านได้อีกด้วย
read more

Balkh Province, Islamic Republic of Afghanistan

เมื่อปี 2549 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการร้องขอให้ดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือ ธนาคารแกะ ครอบคลุม 500 ครัวเรือนในอำเภอ Dehdadi และ Nahr-e-shahe จังหวัดบัลคห์ ภายใต้ความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยรัฐบาลเบลเยียมสนับสนุนด้านเงินทุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนหน่วยราชการของรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ โครงการธนาคารแกะเป็นกลไกหนึ่งในการดูแลสุขภาพและการเพิ่มจำนวนแกะพันธุ์คารากูล แนวทางของธนาคารแกะ คือ การให้เจ้าของแกะที่เข้าร่วมโครงการนำแกะเกิดใหม่เพศเมียร้อยละ 10 มาแลกกับการให้บริการสัตวบาลโดยหน่วยสัตวบาลเคลื่อนที่ (Mobile Veterinary Units) ที่ผ่านการฝึกอบรมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แล้ว จากนั้น โครงการจะนำแกะเหล่านี้ไปให้ครอบครัวที่ยากจนกู้ยืมต่อไป จำนวนแกะที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มสินทรัพย์และช่องทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
read more

Aceh Province, Republic of Indonesia

เมื่อปี 2549-2553 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย รัฐบาลอินโดนีเซีย และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และประสบภัยสึนามิเมื่อปี 2547 โครงการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพและการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม ดังนี้ การรักษาและป้องกันโรคมาลาเรียในหมู่บ้านลัมทูบา และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอาเจะห์ให้เป็นต้นแบบการจัดการโรคมาลาเรียของประเทศ การจัดตั้งศูนย์ผลิตขาเทียมที่โรงพยาบาล Zainoel Abidin ฝึกอบรมผู้ทุพพลภาพขาขาดและบุคลากรทางการแพทย์ในการผลิตขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้านมาเฮงเป็นสถานีสาธิตด้านชลประทาน เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และสุขอนามัยชุมชน ปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับภูมิภาค เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในวงกว้างต่อไป
read more