มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่๙) ทรงรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นนายกกิตติมศักดิ์