คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกกิตติมศักดิ์

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานคณะกรรมการ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานคณะกรรมการ

คุณนคร พงษ์น้อย
กรรมการ

คุณนคร พงษ์น้อย
กรรมการ

ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม
กรรมการ

ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม
กรรมการ

คุณมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ

คุณมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการ

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดิ
กรรมการ

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดิ
กรรมการ

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
กรรมการ

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
กรรมการ

คุณบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก

คุณบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
กรรมการและเลขาธิการ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
กรรมการและเลขาธิการ

คุณหญฺิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา
กรรมการและรองเลขาธิการ

คุณหญฺิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา
กรรมการและรองเลขาธิการ

คุณภาวนา เนียมลอย
กรรมการและเลขานุการ

คุณภาวนา เนียมลอย
กรรมการและเลขานุการ