คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกกิตติมศักดิ์

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานกรรมการ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ประธานกรรมการ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
กรรมการและเลขาธิการ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
กรรมการและเลขาธิการ

นายนคร พงค์น้อย
กรรมการ

นายนคร พงค์น้อย
กรรมการ

นายบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก

นายบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวภาวนา เนียมลอย
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวภาวนา เนียมลอย
กรรมการและเลขานุการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา
กรรมการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา
กรรมการ

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
กรรมการ

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
กรรมการ

นายจิทัศ ศรสงคราม
กรรมการ

นายจิทัศ ศรสงคราม
กรรมการ

นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการ

นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ

นางกุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ

นางกุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ

นายพิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ

นายพิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ

นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ
กรรมการ

นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ
กรรมการ

คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ

 

1. นายอภิลาศ โอสถานนท์                                                   ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

2. นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ                                                      ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

3. นายฤกษ์ ศยามานนท์                                                        ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล                                                        ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

5. พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา                                        ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

6. นางปัทมา เพชรเรียง                                                          ที่ปรึกษากฎหมาย มูลนิธิฯ

 

คณะที่ปรึกษาประธานกรรมการ

 

1. Mr. Alessandro Calvani                                                    ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

2. นายรอม หิรัญพฤกษ์                                                            ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

3. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์                                                  ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

 

1. นางสาวต้องใจ ธนะชานันท์                                                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

2. นายอภิราม จันทรเสน                                                           ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร