โครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการร้องขอให้ดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือ ธนาคารแกะ ครอบคลุม ๕๐๐ ครัวเรือนในอำเภอ Dehdadi และ Nahr-e-shahe จังหวัดบัลคห์ ภายใต้ความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยรัฐบาลเบลเยียมสนับสนุนด้านเงินทุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้องค์ความรู้ในการส่งเสริม
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทางเลืิอกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

เมื่อปี ๒๕๔๕ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทยให้ไปดำเนินโครงการพัฒนาในหมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน สุขภาพพื้นฐาน และการปลูกพืชเสพติด โครงการเริ่มต้นด้วยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะรักษาโรคติดต่อในขณะนั้น ได้แก่ มาลาเ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทางเลืิอกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย รัฐบาลอินโดนีเซีย และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมายาวนานกว่า ๓ ทศวรรษ และประสบภัยสึนามิเมื่อปี ๒๕๔๗ โครง
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่ ๒ ในประเทศเมียนมาที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย ซึ่งถือเป็นเขตพื้นที่แห้งแล้ง และหนึ่งในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดตอนกลางของประเทศ การขาดแคลนน้ำในพื้นที่และภูมิประเทศเป็นดินทรายส่งผลให้ศักยภาพด้านการเกษตรมีจำกัด ไม่สามารถปลูกข้าวเพ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย–เมียนมาระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย (สำนักงาน ป.ป.ส. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ) และรัฐบาลเมียนมา (คณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด และกรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์) มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมช
อ่านเพิ่มเติม