นอกจากบทบาทของนักปฏิบัติแล้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปเผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญ เพื่อกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น Commission on Narcotic Drugs (CND), ESCAP (Economic and Social Commission for Asian and the Pacific), ECOSOC (United Nations Economic and Social Council), UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) ช่วยเสริมบทบาทของประเทศไทยในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับนานาประเทศเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในวงกว้าง