โครงการค่ายเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง “พลเมืองดี”
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง “พลเมืองดี” ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม กลุ่มเป้าหมายของงานพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มจากเยาวชนในพื้นที่โครงการพั
อ่านเพิ่มเติม

หลักการทำงาน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน ๘ โรงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ จึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน ๘ โรงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ จึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based learning) และการฝึกอบรมวิชาชีพม
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่ม “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ให้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา และประสบการณ์การดำเนินงานของมูลนิธิตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่ม “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ให้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา และประสบการณ์การดำเนินงานของมูลนิธิตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้คณะบุคคลและหน่วยงานที่สนใจมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับปราชญ์ชาวบ้าน และฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ เช่น การ
อ่านเพิ่มเติม