S__17170435

โล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) – ๒๕๖๐

IMG_4041

รางวัล Nikkei Prize – ๒๕๕๗

IMG_2578

SOS Featuring Energy 2013 รางวัลดีเด่น ประเภทสำนักงาน ในการแข่งขันสุดยอดอาคารสำนักงาน รวมใจประหยัดพลังงาน

IMG_1885

รางวัลชมเชยอาคารปลอดขยะประเภทอาคารขนาดกลาง(M) – ๒๕๕๘

IMG_2584

สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก – ๒๕๕๗

MFLF-Building Opening--7527

อาคารอนุรักษ์พลังงาน ๒๕๕๔ ระดับดีมาก

The 8th Thailand Tourism Awards 2010 (2)
IMG_3947

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย – ๒๕๕๘

IMG_2569

รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารใหม่ (New and Existing Building) ประจำปี ๒๕๕๖

DSC_0366

เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี ๒๕๕๔ เมืองแห่งการพัฒนา(ดอยตุง)

“รางวัลกินรี” ครั้งที่๘ แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ดีเด่น – ๒๕๕๓