แม่ฟ้าหลวง: CSR ยุคแรก  ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

finance

บทความ The Mae Fah Luang: The Social Transformation Model for the 21st Century

sasin

บทความ
Royal Initiative in the Global Context

sjm