วิสัยทัศน์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ตามหลักการทรงงานของสมเด็จย่า เพื่อสร้างความสุข ความยั่งยืน และความมั่นคง

พันธกิจ

• ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

  ด้วยการพัฒนา การบูรณาการความร่วมมือ การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม

• ส่งเสริมให้การพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง เป็นแนวทางพัฒนาหลักของประเทศไทย