โครงการพัฒนาดอยตุงฯจากอดีตสู่ปัจจุบัน

 

‘ฉันจะปลูกป่าที่ดอยตุง’ พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จย่าคือจุดกำเนิดของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งทรงก่อตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาสู่ดอยตุงอีกครั้ง แนวพระราชดำริของพระองค์ยังเป็นหลักการและแนวทางที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชาวบ้านในพื้นที่ยึดถืออยู่จนปัจจุบัน บัดนี้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่พื้นที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ