คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกกิตติมศักดิ์

IMG_7207

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นนายกกิตติมศักดิ์ โดยมีพันธกิจหลักคือ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน เน้นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ม แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่รากเหง้า ส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สุจริต ตลอดจนหาแนวทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม…