หลักการพัฒนา

การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาดังกล่าวเป็นการสืบสานแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม และปัญหาโครงสร้างสังคมอ่อนแอ

การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงบริบททางภูมิสังคม และดำเนินงานอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้านคุณภาพชีวิตอันประกอบด้วยสุขภาพ การประกอบอาชีพ และการศึกษา รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

การศึกษา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาส เสริมความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ขับเคลื่อนชุมชนของตนได้ จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน การยกระดับการศึกษาในห้องเรียน การฝึกฝนการทำงานจนเชี่ยวชาญ และปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองดีที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ภูมิใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของตน รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปด้วย

หลักการทำงาน| มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต | โครงการใฝ่ดี

ธุรกิจเพื่อสังคม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบทเรียนและประสบการณ์ ๓๐ ปี ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาเสริมบทบาทการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาคีเครือข่าย และพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

นวุติ | แบรนด์ดอยตุง

การพัฒนาเพื่อทางเลือกที่ยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูป่าที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ นำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ รวมกว่า ๑๐ แห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษา ผู้ผลักดันเชิงนโยบาย และผู้แทนประเทศไทยในการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development) ในเวทีสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ | โครงการพัฒนาในประเทศ โครงการพัฒนาระหว่างประเทศ เวทีระดับโลก