๒๕๓๕

ก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่บ้านผาหมี เพื่อให้ผู้ติดยาก
read more!

๒๕๓๓

ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อฝึกอบรมการทอผ้าแล
read more!

๒๕๓๒

ก่อตั้ง บริษัท นวุติ จำกัด เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที
read more!

๒๕๓๑

เริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๙,๙๐๐ ไร่ เนื่องในโอ
read more!

๒๕๓๐

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพร
read more!