1987

Her Royal Highness the Princess Mother visited the 31st Watershed Conservation Unit located at Doi Tung and declared “I will reforest Doi Tung,” thus initiating the Doi Tung Development Project. This was followed by the construction of Doi Tung Royal Villa where Her Royal Highness the Princess Mother resided and worked.
read more!

Faidee Project

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง “พลเมืองดี” ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม กลุ่มเป้าหมายของงานพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มจากเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และต่อมาขยายรวมถึงเด็กในเมืองใหญ่ด้วย มีการจัดกิจกรรมระยะสั้นและระยะยาวตลอดปี ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่กว่า 150 คน รวมถึงค่ายเด็กและเยาวชนใฝ่ดีที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 8,000 คนจากจังหวัดเชียงราย น่าน และกรุงเทพฯ
read more!

Tachileik and Mong Hsat Districts, Shan State, Republic of the Union of Myanmar

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย–เมียนมาระหว่างปี 2556-2561 เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย (สำนักงาน ป.ป.ส. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ) และรัฐบาลเมียนมา (คณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด และกรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์) มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเป้าหมายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาพึ่งพาตนเองได้และลดความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ระยะแรก โครงการมุ่งส่งเสริมให้ชุมชน “อยู่รอด” จึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทันตกรรม ตรวจเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก และวัณโรค รวมถึงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงสถานีอนามัยในพื้นที่ด้วย กิจกรรมในระยะที่สองเน้นให้ชุมชน “อยู่ด้วยตนเองและพัฒนาต่อไปได้” โดยการพัฒนาระบบน้ำเพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงน้ำสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จากนั้นจึงสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ระยะยาว ผ่านการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จัดตั้งแปลงเกษตรสาธิต แจกกล้าไม้ และพัฒนาปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในระยะยาว นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น โครงการได้จัดสร้างโรงเรียน 2 แห่ง ณ พื้นที่ตำบลลอยตอคำ และอีก 1 แห่งที่ตำบลทะลางเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่
read more!

Yenan Chaung Township, Magway Region, Republic of the Union of Myanmar

เมื่อปี 2554-2559 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่ 2 ในประเทศเมียนมาที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย ซึ่งถือเป็นเขตพื้นที่แห้งแล้ง และหนึ่งในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดตอนกลางของประเทศ การขาดแคลนน้ำในพื้นที่และภูมิประเทศเป็นดินทรายส่งผลให้ศักยภาพด้านการเกษตรมีจำกัด ไม่สามารถปลูกข้าวเพื่อบริโภคได้ วิถีชีวิตของชุมชนจึงพึ่งพาปศุสัตว์ อาทิ แพะ วัว เป็นหลัก โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเป็นความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กับกระทรวงปศุสัตว์ ประมง และการพัฒนาชนบทของเมียนมา โดยรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กิจกรรมเร่งด่วนครอบคลุมการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำเพียงพอตลอดปี และการจัดตั้งกองทุนเซรุ่มแก้พิษงูเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของคนที่ถูกงูกัดในพื้นที่ ส่วนกิจกรรมระยะยาว คือ การพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดตั้งกองทุนยารักษาสัตว์ รวมทั้งต่อยอดความรู้ชาวบ้านในพื้นที่ให้ดูแลปศุสัตว์ หลังจากที่โครงการดำเนินมาครบ 6 ปี ชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในพื้นที่มีความพร้อมรับช่วงและต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ต่อไปด้วยตนเอง ทุกวันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศเมียนมาศึกษาดูงานอีกด้วย
read more!

Aceh Province, Republic of Indonesia

เมื่อปี 2549-2553 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับรัฐบาลไทย รัฐบาลอินโดนีเซีย และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียมีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และประสบภัยสึนามิเมื่อปี 2547 โครงการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพและการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม ดังนี้ การรักษาและป้องกันโรคมาลาเรียในหมู่บ้านลัมทูบา และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอาเจะห์ให้เป็นต้นแบบการจัดการโรคมาลาเรียของประเทศ การจัดตั้งศูนย์ผลิตขาเทียมที่โรงพยาบาล Zainoel Abidin ฝึกอบรมผู้ทุพพลภาพขาขาดและบุคลากรทางการแพทย์ในการผลิตขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้านมาเฮงเป็นสถานีสาธิตด้านชลประทาน เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และสุขอนามัยชุมชน ปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับภูมิภาค เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในวงกว้างต่อไป
read more!