มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ UNODC รัฐบาลไทย รัฐบาลเยอรมนี และรัฐบาลเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก (Expert Group Meeting on Alternative Development – EGM) ในหัวข้อ อนาคตของการพัฒนาทางเลือก ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเตรียมข้อเสนอสู่การทบทวนนโยบายยาเสพติดโลกในปี 2562

เรื่องราวของโรงทอผ้าในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

โรงทอผ้าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีมาตั้งแต่ปี 2536 โดยแรกเริ่มมีคนทอผ้าเพียง 7 คนเท่านั้น ถ้าหากย้อนกลับไปในสมัยเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คนส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในการทำไร่ ทำสวน ปลูกป่า อาสาสมัครส่วนมากที่เข้าร่วมจึงเป็นผู้ชาย การก่อตั้งโรงทอผ้าขึ้นมาจึงเปรียบเสมือนการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้หญิงทุกวัย
read more!
ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการแก้ไขปัญหาที่มีการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน”