โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มุ่งสร้างประโยชน์แบบองค์รวม จัดการขยะด้วยแรงงาน ลดขยะ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในเวลาเดียวกัน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มองเห็นประโยชน์องค
read more!