“Doing it just as a job will never lead to sustainability”.

“การกระทำเพราะเป็นหน้าที่ พิสูจน์แล้วว่าไม่ยั่งยืน” เป็นคำกล่าวของหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการสถาบันการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในการแถลงข่าวประจำปี 2561
read more!

MFLF welcomes Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement of Myanmar

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์วิน เมียต เอ (Dr. Win Myat Aye) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เมียนมา
read more!

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯต้อนรับคณะทูตานุทูตจาก 25 ประเทศในโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูตครั้งที่ 10

เมื่อเร็วๆนี้ หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่นำคณะทูตานุทูตจาก 25 ประเทศ
read more!