โครงการพัฒนาศักยภาพผู้หนีภัยด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สืบเนื่องจากโครงการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าไปดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๖
read more!

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง “พลเมืองดี”
read more!

หลักการทำงาน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน ๘ โรงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ จึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori)
read more!

มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่ม “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ให้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา และประสบการณ์การดำเนินงานของมูลนิธิตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา
read more!