โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย
read more!

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้หนีภัยด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สืบเนื่องจากโครงการสำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าไปดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๖
read more!

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง “พลเมืองดี”
read more!