หลักการทำงาน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน ๘ โรงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ จึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori)
read more!

มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่ม “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ให้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา และประสบการณ์การดำเนินงานของมูลนิธิตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา
read more!