โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15 กันยายน 2560 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว และประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสถาบันการศึกษา 7 แห่ง ในงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี
read more!

New Project : Karen

Karen Training มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้การอบรมการตั้งถิ่นฐานแก่พี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินกิจกรรมการอบรมการตั้งถิ่นฐาน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihood Training for Resettlement ‘On the Ground Learning by Doing’) ให้ตัวแทนชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกว่า 30 คน จากศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 แห่ง ตามแนวชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี และกาญจนบุรี
read more!