ข่าวสาร

 • สถาบัน JAIMS ศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  สถาบัน JAIMS ศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:30 น.

  เมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2557 Japan-America Institute of Management Science (JAIMS) พาผู้เข้าอบรมโครงการ Global Leaders for Innovation and Knowledge : GLIK ประจำปี 2557 จากประเทศญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย จำนวน 20 คน พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาศึกษาดูงาน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ “ภาวะผู้นำ” ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะและท...

 • ค่ายเด็กใฝ่ดี ครั้งที่ 2 : ป่าสวยด้วยเมล็ดพันธุ์ดี

  ค่ายเด็กใฝ่ดี ครั้งที่ 2 : ป่าสวยด้วยเมล็ดพันธุ์ดี
  วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:28 น.

  ในปีนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดทำโครงการค่ายเด็กใฝ่ดีเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ป่าสวย...ด้วยเมล็ดพันธุ์ดี” ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2557 โดยมีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 9-12 ปี จำนวน 44 คน เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนที่เติบโตในสังคมเมืองมีข้อจำกัดเรื่องการสัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมประเพ...

 • คณะผู้นำเยาวชนอมก๋อยจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “เรื่องเล่าบ้านฉัน”

  คณะผู้นำเยาวชนอมก๋อยจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “เรื่องเล่าบ้านฉัน”
  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 10:55 น.

  เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กลับไปพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเอง โดยครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำเยาวชนไปเรียนรู้และทำกิจกรรมในพื้นท...

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พบปะคนไทยในสแกนดิเนเวีย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พบปะคนไทยในสแกนดิเนเวีย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 09:54 น.

  เมื่อวันที่ 5-16 กันยายนที่ผ่านมา ผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำโดยคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คุณณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม และคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กรุงสตอร์กโฮล์ม และกรุงโคเปนเฮเกน จัดทำโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้...

 • กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

  กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2014 เวลา 17:26 น.

  เมื่อวันที่ 16-19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ ณ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้พนักงานของมูลนิธิฯ ทั้งจากสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานเชียงรายมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขยายผลของมูลนิธิฯ ครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ไร่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานทุกส่วนงาน และทุกระดับเข้...

หน้า 9 จาก 25