ข่าวสาร

 • “เรียนรู้ สนุกเพลิดเพลิน กับค่ายพลังเยาวชน ใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด”

  “เรียนรู้ สนุกเพลิดเพลิน กับค่ายพลังเยาวชน ใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด”
  วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:16 น.

  จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” จึงสิ้นสุดลงพร้อมความประทับใจและความตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดของเยาวชนดอยตุง “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง...

 • ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด

  ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด
  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 14:57 น.

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ริเริ่มโครงการ “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2557 ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฯ มุ่งเป้าหมายไปที่เยาว...

 • เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557

  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557
  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 11:27 น.

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ไทย นำโดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นาย พิษณุ สุวรรณะชฎ เนื่องในโอกาสที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เมืองเยนันชอง เขตแมกเกว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะผู้แทนรัฐบาลไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แ...

 • คณะศึกษาดูงานของโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้; “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน”

  คณะศึกษาดูงานของโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้; “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน”
  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 11:03 น.

  ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2557 คณะนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “กล้าใหม่... ใฝ่รู้: กล้าใหม่...สร้างสรรค์ ชุมชน” ของธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รวมทั้งสิ้น 27 คนมาศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตลอดการศึกษาดูงาน คณะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางการพัฒนาของ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการขยายผล ได้แก่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรต...

 • เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ รักษ์ป่าน่าน ปลูกป่าปลูกคน จังหวัดน่าน

  วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 2014 เวลา 10:41 น.

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่านในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้เร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ของจังหวัดน่านให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกและความรั...

หน้า 10 จาก 23