กิจกรรมในอนาคต

 • 24-26 พฤษภาคม 2555 “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” จากสถาบันพระปกเกล้ามาศึกษาดูงาน

  วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:59 น.

  ผู้อบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า กว่า 120 คน จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการปลูกป่าฯ บ้านปางมะหัน และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้นำหรือผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองต่อประชาชนได้เต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาประเท...

 • 16-19 พฤษภาคม 2555 คณะผู้บริหาร มศว. ศึกษาดูงานที่โครงการปลูกป่าฯ ปางมะหันและโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:27 น.

  คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะมาศึกษาดูงานที่โครงการปลูกป่าฯ บ้านปางมะหันและโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการการพัฒนาและการดำเนินงานพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและนำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกและใจรักในการช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

 • 12 พฤษภาคม 2555 สัมมนาการสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือทิ้ง นำโดย ผ.ศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต

  วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:21 น.

  สัมมนาการสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือทิ้ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโตและคณะจะจัดขึ้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์กับนักพัฒนาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในหัวข้อ - การสร้างสรรค์ผลงานและมูลค่าจากเศษวัสดุ (Value Creation from Scraps) โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต - เทรน...

 • 17-18 มกราคม 2555 : คณะองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2012 เวลา 00:00 น.

  คณะองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หรือ Asian Productivity Organization (APO) จะมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นส่วนหนึ่งของการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชาสัมพันธ์และการตลาดของผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นภายใต้นโยบาย ‘หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์’ (Workshop on Promotion and Marketing of Items Produced in Rural Communities under the One...

 • Drugs, Conflict and Development: The International Workshop on Alternative Development (ICAD 2011)

  วันเสาร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2011 เวลา 21:05 น.

  The International Workshop on Alternative Development (ICAD 2011) welcomes international policy makers, representatives from international and regional organizations, experts, and development practitioners to Chiang Rai and Mai from 6-12 November 2011. The Workshop will consist of study visits to sustainable alternative livelihood development project sites administered by the Mae Fah Luang Foundat...

หน้า 4 จาก 5