Video Clips

 • รายการ Hard Core ข่าว - ศาสตร์พระราชา

  รายการ Hard Core ข่าว - ศาสตร์พระราชา

  “อยู่ยังไงอยู่ให้พอ คำว่าพอของคุณคืออะไร” เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์ที่โครงการในพระราชดำริต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างได้ผลจริง ศาสตร์ที่สอนให้แก้ไขปัญหาบนข้อมูลจริง เอาคนเป็นที่ตั้ง และสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนเมืองได้อีกด้วย

 • ข่าว 3 มิติ "มัคคุเทศก์น้อยดอยตุง"

  ข่าว 3 มิติ "มัคคุเทศก์น้อยดอยตุง"

  Published onNov 25, 2012 มารู้จักโครงการ "ค่ายเด็กใฝ่ดี" และ "มัคคุเทศก์น้อยดอยตุง" อีกความพยายามของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในการ "สร้างคน" ให้ไปสร้างความมั่นคงให้ชุมชนของเขาเอง รายการ ข่าว 3 มิติออกอากาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555

 • ข่าว 3 มิติ "หนังสือมองบ้านเพดานดาว"

  ข่าว 3 มิติ "หนังสือมองบ้านเพดานดาว"

  Published onNov 25, 2012 "บ้านเป็นสิ่งสะท้อนอุปนิสัยเจ้าของบ้าน พระตำหนักดอยตุงจึงเป็นสิ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายและงดงามของสมเด็จพระศร­ีนครินทราบรมราชชนนี" การจัดพิมพ์ "หนังสือมองบ้านเพดานดาว" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ค่านิยมที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้คนไทยเจริญรอยตาม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นในสังคมวัตถุนิยมอันฉาบฉาย และขาดต้นแบบท...

 • คุณอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร?

  คุณอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร?

  รายการ TRUE THAILANDตอน คุณอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไร? สิ่งที่เราควรทำ"take a little less and give a little more" หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ

 • รายการฉันรักเมืองไทย สัมภาษณ์ อ.มาร์ติน นักพฤกษศาสตร์ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  รายการฉันรักเมืองไทย สัมภาษณ์ อ.มาร์ติน นักพฤกษศาสตร์ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  ออกอากาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2555 ดูรายการย้อนหลังได้แล้วที่นี่

Page 2 of 3