Video Clips

 • กุหลาบพันปี สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ จังหวัดเชียงราย

  กุหลาบพันปี สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ จังหวัดเชียงราย

  สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ จังหวัดเชียงราย มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,520 เมตรเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมมีสภาพเป็นเขาหัวโล้นจากการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระประสงค์ให้ฟื้นฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ไม้เมืองหนาวไว้กว่า 20,000 ต้น โดยเฉพาะกุหลาบพันปี ซึ่งมีดอกเล็กๆ 30-40 ดอกซ้อนใน 1 ช่อ จะค่อยๆบานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมี...

  Read more...
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครั้งที่ 1/2560

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครั้งที่ 1/2560

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีวาระต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงและพื้นที่ข้างเคียง, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้า...

  Read more...
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

  วันศุกร์ที่17 กุมภาพันธ์ 2560เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มูลนิ...

  Read more...
 • กาแฟดอยตุง

  กาแฟดอยตุง

  กว่าจะมาเป็นกาแฟดอยตุงมีความหอม รสชาติดี คุณภาพเยี่ยม หาคำตอบได้ที่นี่

  Read more...
 • พระตำหนักดอยตุง

  พระตำหนักดอยตุง

  พระตำหนักดอยตุงหรือที่สมเด็จย่าทรงเรียกว่า "บ้านที่ดอยตุง" สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้เป็นที่ประทับทรงงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินยังโครงการพัฒนาดอยตุงที่ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2531 ที่ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษาแล้วก็ตาม ดังมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "ถ้าเผื่อไม่มีโครงการพัฒนาดอยตุง ก็ไม่มาสร้างที่นี่ ไม่มาอยู่ที่นี่ เพราะมีโครงการพัฒนาดอยตุง จึงมาอยู่ที่นี่...

  Read more...

Page 2 of 6