โครงการพัฒนาในประเทศ

 • โครงการสำรวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

  พื้นที่ดำเนินโครงการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราว 9 แห่งใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ 1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่สุรินทร์ ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ลามาหลวง ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ละอูน2.จังหวัดตาก ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่หละ ศูนย์พักพิงชั่วคราวอุ้มเปี้ยม ศูนย์พักพิงชั่วคราวนุโพ3.จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์พักพิงชั่วค...

 • โครงการ “กล้า...ดี: ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย อย่างยั่งยืน”

  โครงการ “กล้า...ดี: ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย อย่างยั่งยืน”

  พื้นที่การดำเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยานครปฐม นครนายก ปทุมธานี และนนทบุรี ผู้รับประโยชน์ ผู้ประสบอุทกภัยใน 13 จังหวัด 78 อำเภอ 498 ตำบล 3,456 หมู่บ้าน จำนวน 1,075,461 คน ระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ภาคี...

 • โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ 11 บ้านโคกล่าม และหมู่ 3 บ้านแสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2554 – ปัจจุบัน การทำงานอย่างบูรณาการ โครงการฯ เป็นการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำริ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้คัดเลือกอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายฯ จากอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริกว่า 1,000...

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ

  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ดำเนินโครงการ 21 หมู่บ้าน ในอำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 3 หมู่บ้านในอำเภอท่าวังผา ได้แก่ น้ำป้าก ห้วยธนู และห้วยม่วง ครอบคลุมพื้นที่ 34,312 ไร่ 3 หมู่บ้านในอำเภอสองแคว ได้แก่ ยอด ผาหลัก และน้ำเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ 44,406ไร่ 15 หมู่บ้านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได...

 • โครงการขยายผลการปลูกป่า ปลูกคน จากดอยตุง สู่ปางมะหัน สู่ปูนะ

  โครงการขยายผลการปลูกป่า ปลูกคน จากดอยตุง สู่ปางมะหัน สู่ปูนะ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FTP 33 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ปางมะหัน) โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน และพืชน้ำมันอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่บ้านปูนะ ตำบลเทอดไทย ในปี พ.ศ. 2532 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมป่าไม้เริ่มดำเนินโครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนพื้นที่ 45,805 ไ...

หน้า 1 จาก 2