โครงการพัฒนาในประเทศ

  • ศูนย์ฝึกอบรมทางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

    อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย และมลฑลยูนานและกวางสีในจีน พื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานทางการแพทย์และชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ อยู่เสมอ เช่น มาลาเรีย วัณโรค และเอดส์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงร่วมมือกับ Japan International Friendship and Welfare ...

หน้า 2 จาก 2