โครงการพัฒนาในต่างประเทศ

 • โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  พื้นที่ ตำบลลอยตอคำ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ตำบลซาโทน ตำบลทะลาง และพื้นที่เมืองตูม จังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผู้รับประโยชน์ประชากร 13,156 คน 2,466 ครัวเรือน จาก 4 ชนเผ่าใน 56 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2556 - 2561 หุ้นส่วนการพัฒนา รัฐบาลเมียนมาร์ ผ่านสำนักกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลไทย ผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ...

 • อำเภอเยนันชอง สาธารณรัฐสหภาพพม่า

  ผู้รับประโยชน์: 13,459 คน 3,218 หลังคาเรือน ใน 29 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินโครงการ: พ.ศ.2554 - 2559 หุ้นส่วนการพัฒนา: รัฐบาลเมียนมาร์ ผ่านกรมปศุสัตว์ กระทรวงปศุสัตว์ ประมง และการพัฒนาชนบท รัฐบาลไทย ผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความเป็นมาของโครงการ พื้...

 • จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สถานที่จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – ธันวาคม พ.ศ. 2553 ภาคีร่วมรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) รัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัดอาเจะห์ และมหาวิทยาลัย Syiah Kuala สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย ความเป็นมาของโครงการ ...

 • จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

  สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานสถานที่จังหวัดบัลคห์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ผู้ได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน 15 หมู่บ้านในอำเภอ Dehdadi และ Nahr-e-shahe, จังหวัดบัลคห์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ระยะเวลาดำเนินการพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - ตุลาคม พ.ศ 2555 ภาคีร่วมรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สถานเอกอัคราชทูตเดนมาร์กประจำสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กระทรวงการพัฒนาและฟื้นฟูชนบทแห่งสา...

 • รัฐฉาน สหภาพพม่า

  สหภาพพม่า สถานที่หมู่บ้านหย่องข่ารัฐฉาน ผู้ได้รับประโยชน์6,022 คน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 ภาคีร่วมรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ความเป็นมาของโครงการ ก่อนที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเข้าไปดำเนินโครงการในสหภาพพม่า คนในพื้นที่เป้าหมายเสียชีวิตรายวันจากโรคมาลาเรีย วัณโรค และเจ็บป่วยด้วยโรคหิด และโรคติดต่ออื่นๆ ชาวบ้านไม่มีอาหารพอที่จะประ...