หลักสูตร

  • โครงการค่ายเยาวชนใฝ่ดี สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ดอยตุง

    โครงการค่ายเยาวชนใฝ่ดี สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ดอยตุง

    ปัจจุบัน คนส่วนมากมักเข้าใจว่าดอยตุงเจริญแล้วและไม่ต้องการการพัฒนาอีก จริงอยู่ วันนี้คนดอยตุงมีระบบสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกทุกอย่าง มีรายได้มั่นคง เมื่อล้มป่วยก็สามารถไปสถานีอนามัยได้ง่าย แต่ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีการลำเลียงยาเสพติดไปมาในเขตพื้นที่ซึ่งติดชายแดน ดังนั้น โจทย์ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้ จึงมิใช่เรื่องความ...

  • หลักสูตรนักปฏิบัติการพัฒนา

    หลักสูตรนักปฏิบัติการพัฒนา

    หลักสูตรนักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอบรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” คือหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ถ่ายทอดความรู้และหลักปฏิบัติของการพัฒนา ทั้งความรู้เชิงเดี่ยวและวิธีการเข้าชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับตลอดหลักสูตรไปปฏิบัติได้จริง ทั้งการระบุปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ตลอดจนการทำแผนการพัฒนาเพื่อร่วมแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ชาวบ้าน ที่ผู้เข้าอบรมต้องคำนึงอย...