Create PDF Recommend Print

วิสัยทัศน์และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักการทรงงานของสมเด็จย่า เพื่อสร้างความสุข ความยั่งยืน และความมั่นคง 

 

พันธกิจ

 1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติการพัฒนา การบูรณาการความร่วมมือ การให้คาปรึกษาและการฝึกอบรม

 2. ส่งเสริมให้การพัฒนาตามตาราแม่ฟ้าหลวงเป็นแนวทางพัฒนาหลักของประเทศไทย