Create PDF Recommend Print

FAQs

1. “แม่ฟ้าหลวง” มีความหมายว่าอย่างไร

แม่ฟ้าหลวง เป็นพระสมัญญานามที่ชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี หรือที่รู้จักกันในนาม “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย เนื่องจากพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข เสื้อผ้า และอาหาร โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งเปรียบเสมือนสมเด็จย่าเสด็จลงมาจากฟากฟ้าเพื่อปัดเป่าทุกข์ และช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

 

2. ดอยตุงมีความหมายว่าอะไร และตั้งอยู่ที่ใด

คำว่า “ตุง” ในภาษาถิ่นล้านนา หมายถึง ธง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสะพานขึ้นสู่สวรรค์ มักผลิตจากกระดาษสา ดิ้นเงิน ดิ้นทอง และผ้าหลากสีสัน

ดอยตุงเดิมชื่อ ดอยดินแดง เป็นชื่อของยอดเขาหนึ่งบนเทือกเขานางนอน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 48 กิโลเมตร เดิมมีสภาพเป็นเทือกเขาหัวโล้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ “สามเหลี่ยมทองคำ” เนื่องจากมีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรและปลูกฝิ่น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน และปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น การติดยาเสพติด การค้ามนุษย์ และโรค HIV/AIDS

 

3. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และตราสินค้าดอยตุงเกี่ยวข้องกันอย่างไร

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2515 เดิมชื่อ “มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย” ต่อมาเป้าหมายและพันธกิจในการดำเนินการขยายครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่ไร้โอกาสในถิ่นทุรกันดาร ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังเป็นหน่วยงานแม่ของโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (รวมทั้งโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หอฝิ่น และตราสินค้าดอยตุง

โครงการพัฒนาดอยตุง มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยแก้ไขความยากจนและให้โอกาสชาวบ้านในการพัฒนาตนเอง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเรียกว่า การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน: Sustainable Alternative Livelihood Development (SALD) ผ่านการสร้างอาชีพ การศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตราสินค้าดอยตุงเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำให้โครงการพัฒนาดอยตุงสามารถเลี้ยงตนเองได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ปัจจุบันดอยตุงดำเนินธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยว หัตถกรรม เกษตร และอาหารแปรรูป กำไรทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการจากตราดอยตุงนำกลับไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง และการบริหารจัดการองค์กร

 

4. แหล่งเงินทุนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาจากไหน

ในระยะเริ่มต้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและความร่วมมือจากภาคเอกชน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ธุรกิจทั้ง 4 ประเภทของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีรายได้เพียงพอที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด สำหรับเงินทุนในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและต่างประเทศ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และโครงการบรรษัทบริบาลต่างๆ

 

5. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นโครงการหลวงหรือไม่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่น้อมนำหลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงนับเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริเช่นกัน แต่เป็นคนละหน่วยงานกับมูลนิธิโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่

 

6. ผลิตภัณฑ์ดอยตุงสามารถหาซื้อได้ที่ไหน

ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ พรมทอมือ เครืองปั้นดินเผา กระดาษสา เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและของแต่งบ้าน ซึ่งผลิตโดยชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยตุง สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) อนุมัติให้สินค้าจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ใช้ตราสัญลักษณ์รับรองว่า มีส่วนช่วยเหลือสังคมให้พ้นจากปัญหายาเสพติด สำหรับสถานที่ตั้งของร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์สามารถค้นหาได้ที่ http://www.doitung.org/lifestyle_our.php.

 

7. ถ้าสนใจมีส่วนร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ดอยตุงได้โดยการสนับสนุนสินค้าและบริการที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ คาเฟ่ดอยตุง ร้านต้นไม้ดอยตุง และกิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยตุง นอกจากนี้ ท่านสามารถมีส่วนร่วมด้วยการเป็นอาสาสมัครหรือร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ผ่านโครงการบรรษัทบริบาล (CSR) และหากต้องการเรียนรู้หลักการพัฒนาของเรา ท่านสามารถเข้าร่วมมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตของเราได้ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงานและการฝึกงานที่ดอยตุง