Create PDF Recommend Print

“ศาสตร์พระราชา” พัฒนาคุณภาพชีวิตข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:15 น.

 MFLF-YNC-171116

      มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดงาน "สู่ความยั่งยืน" ขึ้นที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย เมียนมา เมื่อ 18 พ.ย. 2559 โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลไทยและเมียนมาร่วมงาน เพื่อเป็นประจักษ์พยานในความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ หลังจากที่โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนดำเนินงานมาครบ 6 ปี

      ผู้แทนของคณะรัฐบาลไทยในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน กปร. และสำนักงบประมาณ ผู้ร่วมงานจากเมียนมาประกอบด้วยรัฐบาลภาคมะกวย มหาวิทยาลัยเยซิน ข้าราชการท้องถิ่น และชุมชนอำเภอเยนันชอง

MFLF YNC 171116 (325 of 703)  MFLF YNC 171116 (275 of 703)  

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีส่งมอบกองทุนเมล็ดพันธุ์มูลค่า100,441,998 จ๊าด หรือ 3,013,260 บาทให้ชุมชน 29 หมู่บ้าน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 66 คน หลังจากที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนิน “โครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” ในพื้นที่นี้มาครบ 6 ปี และชุมชนพร้อมต่อยอดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ต่อไปได้ด้วยตนเองแล้ว และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในประเทศเมียนมาได้อีกด้วย

               MFLF YNC 171116 (340 of 703)  MFLF YNC 171116 (357 of 703)

     "ศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีรากฐานจากความเชื่อว่า คนเราทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่เมื่อได้รับโอกาสที่ดี และต้องช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ อำเภอเยนันชองมีทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จพื้นฐานของทุกโครงการพัฒนา เราเชื่อมั่นว่า ความเข้มแข็งของชุมชนจะนำพาเยนันชองไปสู่ความมั่นคง และความสุขอย่างยั่งยืน" คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าว