Create PDF Recommend Print

ทูตออสเตรเลียด้านสตรีและเด็กเยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และดูพื้นที่โครงการรับมือภัยพิบัติจากดินถล่ม ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

         Dr. Sharman Stone, Australia’s Ambassador for Women and Girls, visited Doi Tung Development Project

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560, ดอกเตอร์ชาร์มัน สโตน ทูตออสเตรเลียด้านสตรีและเด็ก เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องในด้านสตรีและเด็ก เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับสูง “Gender Equality and Empowerment of Women and Girls at the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development หรือ APFSD 2017 ที่กรุงเทพมหานคร

        Dr. Sharman Stone, Australia’s Ambassador for Women and Girls, visited Doi Tung Development Project Dr. Sharman Stone, Australia’s Ambassador for Women and Girls, visited Doi Tung Development Project

โดยคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ในส่วนงานทอผ้า งานผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา งานเซรามิก และโรงกาแฟ ซึ่งล้วนสนับสนุนให้สตรีในพื้นที่ได้มีความเป็นอยู่และอาชีพที่ยั่งยืน

        Dr. Sharman Stone, Australia’s Ambassador for Women and Girls, visited Doi Tung Development Project Dr. Sharman Stone, Australia’s Ambassador for Women and Girls, visited Doi Tung Development Project

นอกจากนี้ ทูตออสเตรเลียได้ลงพื้นที่บ้านป่ากล้วย หมู่บ้านชนเผ่าอาข่า หนึ่งในสี่หมู่บ้านซึ่งมีความเสี่ยงจากภัยดินถล่มมากที่สุดของพื้นที่ดอยตุง เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการรับมือภัยพิบัติจากดินถล่ม ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อบต.​แม่ฟ้าหลวง ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อเตรียมการให้ราษฎรในพื้นที่ ได้รับความปลอดภัย หากเกิดภัยพิบัติดังกล่าว 


        Dr. Sharman Stone, Australia’s Ambassador for Women and Girls, visited Doi Tung Development Project Dr. Sharman Stone, Australia’s Ambassador for Women and Girls, visited Doi Tung Development Project 
โครงการนี้ประกอบด้วย การสำรวจหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ดอยตุง จำนวน 29 หมู่บ้าน การติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ำฝนและเตือนภัยอัตโนมัติ ในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 4 หมู่บ้าน การติดตั้งระบบเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากโดยกล้อง CCTV ในลำห้วยที่มีความเสี่ยง การจัดทำแผนอพยพ และการซ้อมอพยพ โดยโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2560