Create PDF Recommend Print

"แม่ฟ้าหลวง" เร่งช่วยเด็กดอยอ่อนภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 11:39 น.

C-170805009015_1-2

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เล็งเห็นปัญหาเด็กในพื้นที่ราบและดอยสูงอ่านไม่ออก เขียนภาษาไทยไม่ได้ ปัญหาของเด็กเหล่านี้คือ เด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า พ่อแม่ไม่ได้พูดภาษาไทย เด็กมาโรงเรียนต้องมาฝึกพูดภาษาไทย เมื่อกลับไปบ้านก็ต้องพูดภาษาของตนเอง ลักษณะแบบนี้ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเรียนรู้ช้า และบางคนก็มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ เด็กชนเผ่าบางคน พ่อแม่มักย้ายถิ่นไปเรื่อยทำให้การเรียนของเด็กไม่ต่อเนื่อง และสร้างปัญหาการปรับตัวให้กับเด็ก ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงร่วมกับโรงเรียนที่ประสบปัญหา และสำนักงานเขตการศึกษาในพื้นที่ คัดนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาพัฒนาการเขียนการอ่าน

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหานั้นในแต่ละโรงเรียนมีอิสระในการเลือกวิธีการเป็นของตนเอง วิธีการที่ใช้กันอยู่นั้น อาทิ การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี และวิธีการของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ เช่น ที่โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนสามัคคีพัฒนา ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เดิมมีข้อจำกัดที่ครูไม่พอ มูลนิธิฯจึงจัดครูอัตราจ้างเข้าไปเสริม ขณะเดียวกันก็พัฒนาการสอนของครูโดยส่งไปอบรม และยังให้การดูแลด้านความปลอดภัย ความมั่นใจ และความมั่นคงทางวิชาชีพด้วย

ผลจากการส่งเสริม ทำให้ครูในพื้นที่บางแห่งได้มากำหนดบทเรียนร่วมกัน บางโรงเรียนเมื่อสอนจบแล้วครูจะมาร่วมกันวางแผนการสอนในวันต่อไป นำเอาปัญหาต่างๆ มาร่วมกันคิด แก้ไข ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษาออกมาดี เห็นได้จากผลคะแนนโอเน็ต

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในวันนี้ วันหน้าของเด็กจะเป็นอย่างไร

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม 2560