Create PDF Recommend Print

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชวนผู้แทนระดับสูงจากอาเซียนและจีนลงพื้นที่ ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบการสัมมนา “อาเซียน-จีน-UNDP เรื่องการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 19-22 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 15:30 น.

ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEAN

 

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 สานักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับคณะผู้แทนประเทศจีนประจาอาเซียน และ UNDP จัดงานสัมมนา "ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEAN ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมผลักดัน ASEAN Vision และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2568 (ค.ศ. 2025) และ 2573 (ค.ศ. 2030) ตามลาดับ โดยมีผู้เข้าร่วมหลายระดับจากวงการต่างๆ อาทิ ผู้กาหนดนโยบาย ตัวแทนจากภาคเอกชน หน่วยงานระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนรวม 118 คนจาก 13 ประเทศ

 

ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEANASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEAN

กระบวนการสาคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือ ผู้แทนประชาคมอาเซียนได้มีโอกาสเดินทางไปยังโครงการพัฒนาในจังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงรายของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2560 เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในพื้นที่จริง และมองเห็นผลลัพธ์การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 22 คนได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้า บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน เพื่อเรียนรู้กระบวนการการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงเริ่มต้น และหัวใจสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นคือ การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ความมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนา และการวัดผลการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 117 คนเดินทางมาโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาการสร้างอาชีพสุจริตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยเยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจาหน่วยงานมือ และป่าเศรษฐกิจกาแฟ แมคคาเดเมีย พร้อมทั้งสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประโยชน์ของประชมคมอาเซียน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนชุมชนดอยตุง รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาและผู้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยตรง

จากการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาทั้งสองแห่งของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ผู้ร่วมศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเหมาะสมกับภูมิสังคม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลตามกลไกชุมชน ที่สาคัญที่สุด เสียงสะท้อนโดยตรงของชุมชนทำให้ผู้เข้าร่วมมีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมประกอบการหารือการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย

นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสาคัญที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ “ศาสตร์พระราชา” หรือองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งเป็นหลักฐานความสาเร็จของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่โลกกาลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ เสริมบทบาทของประเทศไทยในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับประเทศต่างๆ ในโลกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริงในวงกว้างเกี่ยวกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ดาเนินโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมาตลอด 30 ปี โดยเริ่มต้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2531 ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูป่าได้อย่างยั่งยืนในครั้งนั้น นาไปสู่การดาเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ รวมกว่า 10 แห่งทั้งในประเทศไทย อาทิ จังหวัดน่าน และในต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย

นอกจากบทบาทของการเป็นนักปฏิบัติที่ดาเนินโครงการพัฒนาแล้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังมีบทบาทสาคัญในการเป็นที่ปรึกษา ผู้ผลักดันเชิงนโยบาย และร่วมเป็นผู้แทนประเทศไทยในการนาแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development) ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปเผยแพร่ในเวทีสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับโลก

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้หลักเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลากหลายสาขาอาชีพจากทั่วโลกเป็นประจา เนื่องจากเป็นตัวอย่างความสาเร็จในการรับมือและขจัดปัญหาต่างๆ ที่ทั้งโลกเผชิญในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEANASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEAN

ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEANASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEANASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEANASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEANASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of SDGs in ASEAN