Create PDF Recommend Print

โครงการค่ายเยาวชนใฝ่ดี สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ดอยตุง

วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 10:14 น.

ปัจจุบัน คนส่วนมากมักเข้าใจว่าดอยตุงเจริญแล้วและไม่ต้องการการพัฒนาอีก จริงอยู่ วันนี้คนดอยตุงมีระบบสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกทุกอย่าง มีรายได้มั่นคง เมื่อล้มป่วยก็สามารถไปสถานีอนามัยได้ง่าย แต่ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีการลำเลียงยาเสพติดไปมาในเขตพื้นที่ซึ่งติดชายแดน ดังนั้น โจทย์ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้ จึงมิใช่เรื่องความอยู่รอดและปากท้องอีกต่อไป แต่เป็นความท้าทายในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง ที่จะไม่ตกหลุมของยาเสพติดได้ง่ายๆ และไม่ถูกดึงเข้าสู่กระแสวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมอันเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ ริเริ่ม “ค่ายเยาวชนใฝ่ดี” เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้อดีต ตระหนักถึงคุณค่าของปัจจุบัน และเริ่มคิดถึงอนาคตของตนเองและชุมชน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี เช่น การประหยัด อดออม รู้จักตนเอง รู้จักพอ และรู้จักตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองไทยที่มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

กระบวนการเรียนรู้

Local youth experienced the history of Her Royal Highness the late Princess Mother.

เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เรื่องราวของสมเด็จย่า

Economic forest, a living learning class.

ห้องเรียนป่าเศรษฐกิจ

A lesson from one brother to another

รุ่นพี่เล่าเรื่องหมู่บ้านตัวเองให้รุ่นน้องฟัง

“Learning by doing”, the youths gave information on Doitung coffee to tourists.

เอาจริง! รุมให้ข้อมูลกาแฟดอยตุงนักท่องเที่ยว

  1. ให้เยาวชนได้เรียนรู้ค่านิยมดีๆผ่านบุคคลต้นแบบ ได้แก่ สมเด็จย่า ปูย่า ตายาย ลุงป้า และรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ทำให้คนสามรุ่นบนดอยตุง (รุ่นลุง ป้า รุ่นพี่ และรุ่นน้อง) ได้มารู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันรักษาและพัฒนาชุมชนดอยตุงต่อไป
  2. ฝึกทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในโรงเรียน และในการทำงานในอนาคต ได้แก่ การฟัง การสังเกต การตั้งคำถามจับประเด็น
  3. เปิดโลกทัศน์โดยให้เรียนรู้ผ่านการลงพื้นที่จริง ลงมือทำจริง และร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนในพื้นที่มากขึ้น
  4. ฝึกให้คิด สื่อสาร และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้รู้จักใช้ศักยภาพของตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ผลการดำเนินงาน

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนใฝ่ดีมาแล้ว 2 ครั้ง และกำลังจะดำเนินการต่อครั้งที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 นี้ โดยในแต่ละครั้งจะมีหัวข้อและกิจกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงวัตถุประสงค์เดิม คือ การปลูกผังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีดังกล่าวข้างต้น โดยค่ายในแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่

หัวข้อการเรียนรู้

วันที่

จำนวนเยาวชนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง

1

ช่างภาพน้อยน้อยดอยตุง

20-23 ม.ค.55

42 คน

2

มัคคุเทศก์น้อยดอยตุง

2-4 พ.ย. 55

48 คน

3

เยาวชนหอฝิ่นป้องกันยาเสพติด

1-4 พ.ค. 56

50 คน

             นอกจากเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และคุณครูยังได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากเยาวชนเพื่อการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาความรู้ทางอ้อมด้วย

ค่ายเยาวชนใฝ่ดีไม่เพียงเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 14-16 ปีในโครงการพัฒนาดอยตุงได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน แต่ยังปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ในชุมชน และเริ่มคิดถึงอนาคตของตนเองและชุมชน โดยเห็นได้จากเสียงสะท้อนของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 17042013_05 17042013_06

“เมื่อหนูได้เข้ามาอยู่ในค่าย ทำให้หนูได้รู้จักดอยตุงมากยิ่งขึ้น และได้รู้ใจตัวเองว่า หนูอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร และทำให้หนูได้ค้นพบตัวเอง เหมือนที่พวกพี่พูดแหละว่า จะทำอะไร คิดอะไรไม่มีใครรู้มากกว่าตัวเรา ถ้าแม้การที่เราได้อยู่ร่วมกันมันเป็นเวลาแสนจะสั้น แต่มันก็มีความหมายและลึกซึ้งสำหรับหนู”

ด.ญ. เสาวรส ทรายมูล   โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม


“หนูมีความฝันว่าอยากจะเป็นมัคคุเทศก์มานานแล้ว แต่หนูก็ไม่มีโอกาส แล้วก็มีหลายอย่างทำให้ความฝันหนูจางลงเรื่อยๆ โดนคนรอบข้างดูถูกว่าเราทำไม่ได้  โครงการนี้ทำให้หนูรู้ว่าความฝันที่อยากจะทำงานนี้มีโอกาสจะเป็นจริง ในอนาคต”

น.ส. กชกร แซ่เย่า โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

 

“สิ่งที่ได้จากค่ายนี้ก็คือ ความรักจากพี่ ๆ จากน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ที่มาจากแต่ละที่ต่างกันไป และได้เพื่อนใหม่ ได้ทดลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และไม่คิดว่าจะทำได้”

ด.ญ. สุดารัตน์ นามยี่  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ผลพลอยได้

-          ค่ายครั้งที่ 1: ช่างภาพน้อยจำนวน 16 คนร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของพระตำหนักดอยตุงผ่านภาพถ่ายในหนังสือมองบ้านเพดานดาว

 17042013_07 17042013_08

-          ค่ายครั้งที่ 2: อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกทักษะเพื่อสร้างมัคคุเทศก์น้อยดอยตุง

17042013_09 17042013_10