Create PDF Recommend Print

อาสาพัฒนาชุมชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ นำตำราแม่ฟ้าหลวงไปพัฒนาบ้านเกิดตามหลักสูตร “นักปฏิบัติการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง”

               Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สร้างนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ตามหลักสูตร “นักปฏิบัติการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง” โดยในปีนี้ได้จัดการอบรมเป็นรุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนรุ่นใหม่จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละชุมชน และกลุ่มที่ผ่านการทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์จากอสพ. รุ่นพี่ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว จนได้ทีมอาสาพัฒนา (อสพ.) เข้าร่วมหลักสูตรในรุ่นนี้ถึง 54 คน 

Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns

ตลอดระยะเวลาอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง ทีมอสพ.ใช้เวลา 2 เดือน ในการศึกษาหลักคิด หลักปฏิบัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาองค์ความรู้เชิงเทคนิค และอบรมคุณสมบัตินักพัฒนา ในพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานเปียงก่อ จังหวัดน่าน รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาต้นแบบของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  และอีก 1 เดือนที่ภาคอีสาน ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์ ผ่านองค์ความรู้ตามตำราแม่ฟ้าหลวง ทั้งในเรื่อง น้ำ เช่น การสำรวจระบบน้ำ การวัดน้ำ การทำฝาย, ป่า เช่น การสำรวจป่า การเพาะเมล็ด ขยายพันธุ์ การจัดการโรงเรือน การตรวจแปลงป่าเศรษฐกิจ, ดิน เช่น การปรับบปรุงดินลักษณะต่างๆ, เกษตรกรรม เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืช การเตรียมแปลงปลูกผัก การทำเกษตรปราณีต การปลูกบนกระดาษ, ปศุสัตว์ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปศุสัตว์  ระบบกองทุนปศุสัตว์ โรคและการจัดการโรคในสัตว์ การฉีดวัคซีน การทำแปลงอาหารสัตว์, หัตถกรรม และงานมือ เช่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (52 ไร่) ที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาหลักคิดและการบริหารจัดการอาชีพนอกภาคเกษตร โดยได้เยี่ยมชม โรงงานทอผ้า ทอพรม โรงงานกระดาษสา โรงงานเซรามิค โรงงานกาแฟ นอกจากนี้อสพ.ทั้งหมดยังได้เรียนรู้การจับพิกัด GPS การดูแผนที่ การทำรายงานเพื่อนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งการทำแผนโครงการพัฒนาชุมชน เรียนรู้การนำเสนอผลงานผ่านการถอดบทเรียนประจำวัน

Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns

หลังจากผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นตลอด 3 เดือน อสพ.รุ่นที่ 3 ทั้ง 54 คนได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางการทำงานตามหลักสูตรตำราแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ต่อผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิรากแก้ว ที่สำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ทั้งนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะติดตามผล และรับฟังความเห็นในพื้นที่พัฒนาจริงต่อไป 

.......................................................

ความคิดเห็นและความคาดหวังของเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หลังผ่านการอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง”

Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns

นางสาวขอดิเย๊าะ มูดอ และนางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง

“สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือ หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง 6 มิติ ได้แก่ น้ำ ดิน ป่า เกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม/งานมือ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเกษตรและการพัฒนา ซึ่งเข้ากับสิ่งที่เราเคยเรียนในมหาวิทยาลัย จึงถือเป็นการต่อยอดความรู้ว่าในการพัฒนานั้นต้องมีกระบวนการอย่างไร ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของหลักการทรงงาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมถึงปัจจัยการพัฒนา 6 มิติด้วยกัน ตลอดเวลาอบรม 3 เดือน เราได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขนาดภาคเหนือและอีสานพื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน เขาก็ยังออกไปทำงาน เมื่อเทียบกับภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า แต่กลับปล่อยให้พื้นที่รกร้าง จึงมีความคิดว่าจะกลับไปพัฒนาพื้นที่ของเรายังไง อยากจะเข้าไปปรับทัศนคติของเขา ให้เขาคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเอง พึ่งพาตัวเองมากขึ้น ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยตั้งใจว่าจะเริ่มจากบ้านของเราก่อนที่จะเผยแพร่สู่ชุมชน”

Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns

นายยูโซฟ ดือราแมหะยี

“ก่อนจะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ผมได้งานเป็นล่ามภาษาอาหรับที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แต่ผมไม่อยากทำงานในกรุงเทพฯเพราะค่าครองชีพสูง และอาจจะไม่ยั่งยืน ตอนแรกที่ได้ยินจากเพื่อนว่าการอยู่ที่น่านจะต้องขึ้นไปอยู่บนเขา อากาศหนาว ก็สงสัยว่ายังมีคนอยู่บนนั้นได้เหรอ แต่ในเมื่อเราเป็นคนเหมือนกัน เขาอยู่ได้ ผมก็อยู่ได้ ที่น่านผมได้ความรู้มากมาย ที่สามารถเป็นอาชีพได้ในยามแก่ และยังเกิดความคิดที่จะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด เพราะที่บ้านมีต้นทุนมากกว่า มีทั้งที่ราบ มีน้ำ มีป่า และตามหลักศาสนาอิสลามก็มีคำสอนให้เราทำความดีด้วยการช่วยเหลือคนอื่น สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ได้อบรมมา”

Development volunteers from 3 southern border provinces to apply the Mae Fah Luang development guidelines in their hometowns

นายอดุลย์ ดอเลาะ

“ตอนอยู่ที่ปัตตานี ผมมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คือขนมไข่เต่า เริ่มจากขายที่หน้ามหาวิทยาลัย จนจบการศึกษาก็มาต่อยอดที่ยะลา นราธิวาส กิจการกำลังไปได้ดี แต่เหตุที่เข้าร่วมอบรมเพราะอยากจะเรียนรู้หลักการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีความสอดคล้องกับศาสนาอิสลาม อย่างเช่น หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ก็สอดคล้องกับหลักตะอารุฟ การทำความรู้จัก ตะฟาฮุม การทำความเข้าใจ และตะกาฟุล การช่วยเหลือกัน ตอนอยู่ที่จังหวัดน่าน อาจารย์ได้ให้ความรู้ผมหลายอย่าง จึงตั้งใจว่าเมื่อกลับไปบ้านเกิดผมจะอาสาช่วยพัฒนาสังคมให้มากยิ่งขึ้น”