Create PDF Recommend Print

ภาพรวม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ริเริ่มมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตเพื่อเผยแพร่หลักการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเรื่องการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน และบทเรียนต่างๆ จากการพัฒนาชนบท การทำธุรกิจเพื่อสังคม และการให้สิทธิแก่ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น

ในแต่ละปี โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้อนรับคณะศึกษาดูงานกว่า 800 คณะจากหลากหลายสาขาอาชีพ อายุ และเชื้อชาติ “นักเรียน” ของเรามาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักพัฒนา นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ชาวบ้านผู้สนใจเรียนรู้แนวทางการพัฒนา รวมถึงผู้นำประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้จากห้องเรียนภาคสนามและคลุกคลีกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้พวกเขาได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงและรับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งก็คือ นักปฏิบัติผู้มีประสบการณ์และชาวบ้านผู้รับประโยชน์โดยตรง ที่ครั้งหนึ่งเคยปลูกฝิ่นและประกอบอาชีพผิดกฎหมาย แต่วันนี้เป็นผู้สร้างความมั่นคงบนดอยและเป็นผู้พิทักษ์ดูแลป่า ตลอดจนนักพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ 2 ทาง โดยนอกจากนักเรียนจะเรียนรู้แนวทางการพัฒนาจากมูลนิธิฯ แล้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ยังเรียนรู้จากนักเรียนและไปพร้อมๆ กับนักเรียนด้วย โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่องค์ความรู้เพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับและทำให้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานทุกปี ได้แก่ การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งยึดคนเป็นศูนย์กลางและมุ่งพัฒนาอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม, องค์กรท้องถิ่นเข้มแข็ง “คนอยู่ร่วมกับป่า”, การทำธุรกิจเพื่อสังคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ

มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการพัฒนาอื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะช่วยขับเคลื่อนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ก้าวไปสู่จุดหมายของการเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างแพร่หลายทั่วโลก