Create PDF Recommend Print

คณะผู้แทนระดับสูงจากกลุ่มประเทศอาเซียน จีน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEC) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน

63454

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะผู้แทนระดับสูงจากกลุ่มประเทศอาเซียน จีน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEC) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน ณ จุดชมวิวน้ำป้าก สวนของนางสาวณัฏฐณิชา มังคละ พื้นที่ดำเนินงานลุ่มน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา และฝายน้ำริม บ้านพ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่จังหวัดน่าน การศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ และหน่วยงานภาคีต่างๆ มีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 

1. สภาพภูมิสังคมและปัญหาของพื้นที่ก่อนการเริ่มดำเนินโครงการฯ

2. การดำเนินงานตามหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน”  ในการแก้ปัญหาความยากจนควบคู่กับทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม

3. การช่วยชาวบ้านให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้  

4. การขยายผลการพัฒนาทั่วทั้งจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย

โดยคณะจะนำประเด็นเรียนรู้จากการศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนในการประชุม ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of the SDGs in ASEAN ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

63371634126341863422