Create PDF Recommend Print

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานในที่ประชุมคณะทํางาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่

905-1

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานในที่ประชุมคณะทํางาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยฯ นี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เมื่อปี 2559 ที่ทรงแสดงความเป็นห่วงเด็กชนเผ่าต่างๆ ที่ยังไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้  จึงมีรับสั่งให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่ได้ ในตำบลเทอดไท แม่สลองนอก และแม่สลองใน 

 905-2 905-3

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เขตการศึกษาที่ 3 เชียงราย และโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่องจาก 31 โรงในอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยคัดจากความพร้อมของผู้อำนวยการ ครู สภาพแวดล้อม ชุมชน พบว่ามีผลทดสอบภาษาไทยในระดับต่ำ และต่ำมาก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรง ดังนี้

  • โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
  • โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
  • โรงเรียน ตชด.นาโต่
  • โรงเรียนบ้านจะตี
  • โรงเรียนบ้านปางมะหัน
  • โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ
  • โรงเรียนบ้านผาจี
  • และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 87

ในระยะ 3 ปีแรก ตั้งแต่ปี 2560-2562 โครงการมุ่งแก้ปัญหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใน 8 โรงเรียน จำนวน 746 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานตลอดโครงการ

ในช่วงเริ่มต้น มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับเขตการศึกษา 3 ทดสอบการอ่านเขียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของทั้ง 8 โรงเรียนเป็นรายคน เพื่อใช้ผลทดสอบเป็นพื้นฐานการพัฒนา พบว่า มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งยังต้องปรับสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการภายในของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาให้ครู และชุมชน เพื่อสร้างกำลังใจ และเกิดการ ”ระเบิดจากข้างใน” ตามวิธีการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 8 โรง ถวายรายงานเรื่องปัญหาและแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขทั้งเรื่องสภาพโรงเรียน ระเบียบวินัย  โดยเน้นการอบรมกระบวนการเรียนการสอนแก่ผู้อำนวยการและครู โดยคณะทำงานจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำ คือ โรงเรียนขาแหย่งพัฒนา โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี นำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 8 โรง และแสดงผลลัพธ์จากการอบรมกระบวนการเรียนการสอนให้ครู  ที่ทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จึงนำเสนอเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียง และจะจัดอบรมแบบ “พาทำ” ร่วมกับครูในโรงเรียนที่ดอยตุง โดยคณะทำงานขอพระราชวินิจฉัย และขอรับแนวพระราชดำริไปปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นและมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืน