Create PDF Recommend Print

การบริหารจัดการน้ำ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:42 น.

Irrigation-Management

การบริหารจัดการน้ำ” เป็นเล่มหนึ่งในโครงการหนังสือ “แนวทางการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ และแนวทางการดำเนินงานพัฒนา อันเกิดจากประสบการณ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการทำงานพัฒนาในพื้นที่จริงหลายพื้นที่มากว่า 25 ปี และเรียบเรียงออกมาในลักษณะคู่มือแนะแนวการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และส่งต่อนวัตกรรมการพึ่งพาตนเองไปยังชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะมีเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด

 

การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการเองได้เป็นสิ่งสำคัญ หนังสือ “การบริหารจัดการน้ำ” จึงมีเนื้อหาอิงการบริหารจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจระบบน้ำ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนน้ำในพื้นที่ ไปจนถึงการติดตั้งระบบส่งน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านรับประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเต็มที่ ขั้นตอนต่างๆ เน้นความเรียบง่าย สามารถทำได้เอง เป็นเหตุเป็นผล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ในราคาเล่มละ 250 บาท(ไม่รวมค่าจัดส่ง) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-252-7114 ต่อ 320