Print

คณะผู้แทนระดับสูงจากกลุ่มประเทศอาเซียน จีน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEC) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน

63454

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะผู้แทนระดับสูงจากกลุ่มประเทศอาเซียน จีน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEC) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน ณ จุดชมวิวน้ำป้าก สวนของนางสาวณัฏฐณิชา มังคละ พื้นที่ดำเนินงานลุ่มน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา และฝายน้ำริม บ้านพ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่จังหวัดน่าน การศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ และหน่วยงานภาคีต่างๆ มีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 

1. สภาพภูมิสังคมและปัญหาของพื้นที่ก่อนการเริ่มดำเนินโครงการฯ

2. การดำเนินงานตามหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน”  ในการแก้ปัญหาความยากจนควบคู่กับทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม

3. การช่วยชาวบ้านให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้  

4. การขยายผลการพัฒนาทั่วทั้งจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย

โดยคณะจะนำประเด็นเรียนรู้จากการศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนในการประชุม ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of the SDGs in ASEAN ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

63371634126341863422