Print

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับชุมชน ทำพิธี “อัญเชิญเทพารักษ์ปกปักษ์รักษาป่าขุนน่าน” เพื่อยึดโยงความเชื่อท้องถิ่นเข้ากับการรักษาผืนป่าน่าน

           Forest-Guardians-Homage-Ceremony1 Forest-Guardians-Homage-Ceremony2                 
               มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการ “ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย” ตั้งแต่ปี 2556 ในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำของจังหวัดน่าน ได้แก่ ลุ่มน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา ลุ่มน้ำยาวตอนบน อำเภอสองแคว และลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่รวม 250,000 ไร่

               ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมทั้งสิ้น 97,814 ไร่ มีการสร้างฝายอนุรักษ์ 3,500 ตัว เพื่อชะลอน้ำและคืนความชุ่มชื้นให้ป่า รวมทั้งการป้องกันไฟป่าโดยใช้กิจกรรมที่ดำเนินการโดยชุมชนเอง ได้แก่ การจัดทำแนวกันไฟ ระยะทางรวม 141 กิโลเมตร การจัดสร้างหอเฝ้าระวังไฟป่า 42 จุด การเฝ้าระวังไฟป่าตลอดช่วงฤดูแล้งโดยชุมชนร่วมมือกัน การดูแล รวมทั้งบังคับใช้กฎระเบียบชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์และรักษาป่าทั้ง 20 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการ

           Forest-Guardians-Homage-Ceremony3 Forest-Guardians-Homage-Ceremony4

                ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการที่เห็นได้ชัด คือ การเพิ่มพื้นที่ป่าในลุ่มน้ำจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 85 พื้นที่เสียหายจากไฟป่าลดลงร้อยละ 99 หลังการบังคับใช้มาตรการป้องกันไฟป่าโดยชุมชนตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่านได้รับรางวัลชนะเลิศจาก “กิจกรรมประกวดลดการเผา สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ โดยใช้จุดความร้อนวัดค่า” ในปี 2558

                ปี 2560 นี้ เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการปลูกป่า สร้างคนฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เชื่อมั่นว่าชุมชนในพื้นที่โครงการจะดูแลรักษาป่าที่ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าทั้งทางตรง คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจ ส่งผลให้ชุมชนไม่มีความจำเป็นที่จะกลับไปทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนเช่นเดิม เป็นการลดปัญหาไฟป่าจากการเผาไร่เพื่อปรับปรุงดิน และหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้งประโยชน์ทางอ้อมจากระบบนิเวศของป่าต้นน้ำที่ดีขึ้น

               ในโอกาสที่โครงการจะถูกส่งมอบให้ชุมชนดูแลต่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงจัดพิธี “อัญเชิญเทพารักษ์ปกปักษ์รักษาป่าขุนน่าน” ขึ้น มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาป่า รวมถึงการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีที่ชุมชนตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านยึดถือและปฏิบัติมาช้านาน เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความรู้สึกเคารพและหวงแหนป่าผืนนี้ร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า แม้ว่าทางมูลนิธิจะสิ้นสุดระยะการดำเนินงานไปแล้วก็ตาม

               พิธีกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ลานศาลเจ้าพ่อเสือ บ้านห้วยกานต์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีข้าราชการระดับสูง ผู้นำในท้องถิ่น ผู้จัดการส่วนโครงการพิเศษ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รวมทั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน ผู้แทนผู้นำทั้ง 15 หมู่บ้าน และชาวบ้าน 1,233 คน เข้าร่วมพิธี ปิดท้ายด้วยการปฏิญาณสาบานตนร่วมกัน ที่จะไม่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาป่า รวมทั้งร่วมกันดูแลป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ และปกป้องผืนป่าให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน