อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และจิตใจของคนจำนวนมาก พื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ ปัญหาหนี้สินทับถมมากยิ่งขึ้น และความเสียหายยังจะขยายวงกว้างออกไปอีก และไม่เพียงกระทบภาคเกษตรกรรม แต่ยังนำความเสียหายมาสู่ภาคอุตสาหกรรม
การค้า และการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการว่างงานอย่างฉับพลัน มิหนำซ้ำยังสร้างปัญหาทางสุขภาพตามมา


   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ริเริ่ม “โครงการกล้า...ดี” หรือ “โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” และหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัย 2 มาตรการ ได้แก่

   1. การลดรายจ่าย ด้วยการสนับสนุนชุด “3 พร้อม” โดยมีเป้าหมายที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1 ล้านคน ที่ต้องการรับการสนับสนุน และพร้อมที่จะช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำมาบริโภคได้ทันทีและต่อเนื่อง ประกอบด้วย
    • พร้อมกิน: เครื่องปรุงของแห้ง ได้แก่ พริกแห้ง กระเทียม และเกลือ อย่างละครึ่งกิโลกรัม
    • พร้อมปลูก: ต้นกล้าจำนวน 9 ต้น ได้แก่ พริกขี้หนู 3 ต้น มะเขือเปราะ 2 ต้น มะเขือยาว 2 ต้น และกะเพราหรือโหระพา 2 ต้น
    • พร้อมเพาะ: เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ถั่วฝักยาว 40 เมล็ด ฟักทอง 50 เมล็ด ผักบุ้ง 1,000 เมล็ด กวางตุ้ง 1,250 เมล็ด และชะอมหรือกล้วยน้ำว้า 1 ต้น

   2. การเพิ่มรายได้ ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชระยะสั้นที่เป็นที่ต้องการของตลาด และให้การสนับสนุนเรื่องการตลาดควบคู่ไปด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 30,000 ราย ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถรวมกลุ่ม และแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการตั้งแต่การปลูกจนถึงการจัดจำหน่ายได้
 
   
 
 
 
 
ผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีเสียหาย
 
สภาพน้ำท่วมในจังหวัดอุทัยธานี
 
 

   

 
Untitled Document